முற்கால தமிழ்நாட்டு வரலாறு - க.வெங்கடேசன் | History of Ancient Tamilnadu

history of ancient tamilnadu book for tnpsc exams
TNPSC தேர்வுகளில் உள்ள ”முற்கால தமிழக வரலாறு” பாடத்திட்டம் தொடர்பான அனைத்து பகுதிகளையும் உள்ளடக்கிய சிறந்த புத்தகம்.  குறிப்பாக, தற்போது மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ள குரூப் 2/2A புதிய பாடத்திட்டத்தின் ”அலகு – VIII: தமிழ்நாட்டின் வரலாறு, மரபு, பண்பாடு மற்றும் சமூக – அரசியல் இயக்கங்கள்”  பாடப்பகுதிக்கு தயாராவதற்கான அனைத்து தகவல்களையும் உள்ளடக்கிய புத்தகம்.  

Rs.290/-  + Rs.50 (Courier)

வங்கி / Google Pay மூலம் நேரடியாக பணம் செலுத்த Whatsapp :  8778799470

Content Pages of the Book